Na skróty:

Galerie zdjęć

Regulamin rekrutacji 2020/2021 - Branżowa Szkoła II stopnia

Warunki i kryteria rekrutacji do szkoły wchodzącej w skład

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 1 J

 

 • Branżowej Szkoły II stopnia

w zawodzie Technik technologii drewna dla:

 

- absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia,

 

- kandydatów będących absolwentami  Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

 

W Branżowej Szkole II stopnia naukę mogą podjąć absolwenci p.w. szkół, którzy uzyskali kwalifikacje w zawodach: stolarz, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, tapicer, koszykarz-plecionkarz oraz chcą zdobyć wykształcenie na poziomie technika z możliwością przystąpienia do matury.

 Forma kształcenia:

 • zaoczna
 • kształcenie w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Cykl kształcenia:

 • 4 semestry

 

Niniejsze zasady rekrutacji do szkół  ponadpodstawowych powstały w oparciu o:

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2019r.poz.1148 ze zm.);

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (DZ. U.  2019 r.  poz.1737);

 Zarządzenie Nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021.

 Regulaminu naboru do szkół ponadpodstawowych w powiecie starogardzkim na rok szkolny 2020/2021. 

§ 1

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 1. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie tworzy się Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły w terminie do 28 lutego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który odbywa się nabór.

                                                                  § 2

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty w terminie określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty - § 4 terminy rekrutacji.
  • Wymaganą dokumentację stanowią dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia:
   • podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL,
   • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
   • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia,
   • trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
   • zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim,
   • opinia/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydana w sprawie dotyczącej zdrowia, wychowania i edukacji ucznia,
   • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (skierowania wydaje komisja rekrutacyjna),
   • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły,
 2. Branżowa Szkoła II Stopnia prowadzi nabór w formie tradycyjnej (papierowej) w sekretariacie szkoły, składanie podań według wzoru w załączniku 1.
 3. Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

e-mail: zspczarwod@poczta.onet.pl

§ 3

Kwalifikowanie kandydatów do Branżowej Szkoły II stopnia

1. Na semestr pierwszy klasy I Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:

a) kandydatów, którzy ukończyli Branżową Szkołę I Stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia.

b) w roku szkolnym 2020/2021 przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

6. Forma kształcenia: zaoczna, do wyczerpania limitu miejsc.

7. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

a)      Oceny na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego/języka niemieckiego, informatyki:

            -   stopień: celujący - 18 punktów,  

             -   stopień: bardzo dobry -17 punktów,

             -   stopień: dobry - 14 punktów,

             -   stopień: dostateczny - 8 punktów,

             -   stopień: dopuszczający - 2 punkty.

b)      za świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

9. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

11.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane łącznie następujące kryteria w przypadku kandydata pełnoletniego:

    - wielodzietność rodziny kandydata,

   -  niepełnosprawność kandydata,

   -  niepełnosprawność dziecka kandydata,

   -  niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

       kandydata,

   -  samotne wychowywanie dziecka przez kandydata,

Wyżej wymienione kryteria, mają jednakową wartość.

12. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do szkoły, w terminie, o którym mowa składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki oraz oryginały świadectwa.

13. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia, oryginału zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Branżowej Szkoły II Stopnia.

 1. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Branżowej Szkoły II Stopnia.

13. Nie złożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 4

Terminy rekrutacji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.) ustala się zmiany terminów przeprowadzania postępowania  rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla uczniów składających dokumenty do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych.

 1. Terminy REKRUTACJI do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe określi Minister Edukacji Narodowej i poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 2. Terminy REKRUTACJI na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłychokreśli Pomorski Kurator Oświaty i poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Terminy rekrutacji zostaną podane w późniejszym terminie.

 

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 3. Listy o których  mowa w ust. 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w  widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 4. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów,  którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 7. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa  w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Czarna Woda 28.02.2020 r.

 

(wprowadzono zmiany w § 4

Terminy rekrutacji dn. 10.05.2020 r.)

 

Beata Zblewska

Przewodnicząca  Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych W Czarnej Wodzie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie
Mickiewicza 1j, 83–262 Czarna Woda

+48 58 587 8400, +48 58 587 8444