Na skróty:

Galerie zdjęć

Regulamin rekrutacji 2018/2019

Regulamin rekrutacji

Warunki i kryteria rekrutacji
  Branżowej Szkoły I stopnia i Technikum
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Czarnej Wodzie
dla absolwentów gimnazjów
na rok szkolny 2018/2019

Niniejsze zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych powstały w oparciu o:

- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59);

-ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2018/2019 do czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 r. poz. 586);

-Zarządzenie nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych ponadpodstawowych - trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.

 §1. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów do:

Branżowej Szkoły I stopnia i Technikum

1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie starogardzkim szkoły prowadzą scentralizowany elektroniczny nabór przez Internet: www.powiatstarogard.pl

2. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych powiatu starogardzkiego mogą rejestrować się w systemie w:

a) macierzystym gimnazjum,

b) szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru,

c) punkcie informacyjnym o naborze, tj. w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17,

d) dowolnym innym miejscu, które dysponuje dostępem do Internetu (np. w domu, kawiarence internetowej).

3. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do szkół ponadgimnazjalnych, z dniem 14 maja 2018 r. rozpoczynają działalność :

1) Szkolne Punkty Informacyjne, mieszczące się w budynkach szkół, w których można uzyskać informacje związane z rekrutacją, a także składać podania o przyjęcie do szkoły,

2) Powiatowy Punkt Informacyjny z siedzibą w budynku Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. ul. Kościuszki 17, tel. (58 767 35 76), koordynujący rekrutację.

4. Aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji oraz informacje o wolnych miejscach będą zamieszczane na wyodrębnionych tablicach ogłoszeń w szkole.

5. Kandydaci, składając podania do szkoły, posługują się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i trzema kopiami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Oryginały tych dokumentów kandydat składa w terminie, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 5.

6. W okresie rekrutacji kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Starogardzki wybierają na stronie internetowej Systemu Elektronicznego Naboru, szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:

a) Kandydat może wybrać maksymalnie trzy szkoły,

b) Kandydat może wybrać dowolną liczę klas w każdej z wybranych trzech szkół,

c) Kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza to ta, na której kandydatowi najbardziej zależy. Natomiast ostatnią z zaznaczonych jest klasa, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

7. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi numerem "1". Na życzenie ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie obu ww. dokumentów opatrzone odpowiednio numerami "2" i "3", które mogą być wykorzystane w rekrutacji poza systemem elektronicznym.

8. Po wyborze szkół kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, biorących udział w elektronicznym naborze, składają w terminie rekrutacji w pierwszej z wybranych szkół:

1) Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z Systemu Elektronicznego Naboru, podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów do szkoły branżowej I stopnia, dodatkowo kwestionariusz zawierający zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę.

2) Świadectwo ukończenia gimnazjum lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum opatrzoną nr "1",

3) poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzoną nr "1",

4) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w § 2 ust. 4, pkt 4, litera "b".

5) opinię wydaną przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi.

6) Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 8, pkt 1-7 (jeśli komisja rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnienie danego kryterium).

9. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

10. Do oryginałów dokumentów należy dołączyć:

1) dwie fotografie,

2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie- dotyczy szkół ponadgimnazjalnych zawodowych (zaświadczenie wymagane do podpisania umowy o pracę),

3) umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2018 r. (dotyczy uczniów- pracowników młodocianych) zgodnie z: rozporządzeniem MEN z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 244, poz. 1626), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808 z późn. zm.),

4) Kartę informacyjną kandydata.

5) Podanie o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły),

6) Karta zdrowia ucznia (dokumentacja zabezpieczona zamkniętą kopertą),

7) Zaświadczenie o uzyskania tytułu laureata, finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w § 2 ust 4, pkt 3, litera "b",

11. Warunkiem rozpoczęcia nauki  zawodu w branżowej szkole I stopnia i technikum jest dostarczenie orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawionego przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania od pracodawcy w przypadku branżowej szkoły I stopnia i skierowania otrzymanego ze szkoły w przypadku technikum.

§ 2. Postępowanie kwalifikacyjne

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia jest ukończenie szkoły gimnazjalnej niepublicznej lub o uprawnieniach szkoły publicznej - stanowiącej podstawę programową do kontynuowania nauki.

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe muszą spełniać wymagania zdrowotne, określone dla danego zawodu.

3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, decyduje suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym- maksymalne 200, w tym:

1) 100 punktów- punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

2) pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów (maksymalnie można uzyskać 72 punkty). Pod uwagę brane są przedmioty:

a) język polski;

b) matematyka;

c) język angielski;

d) jeden spośród:

- do branżowej szkoły I stopnia: historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie,

- do technikum (technik technologii drewna): biologia, geografia,

wybrany zostanie przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę w gimnazjum.

Przeliczenie punktów następuje według następujących wartości:

celujący

- 18 punktów

bardzo dobry

- 17 punktów

dobry

- 14 punktów

dostateczny

- 8 punktów

dopuszczający

- 2 punkty

 

3) uzyskanych za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 28 punktów):

1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt

2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

I. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się 10 punktów,

II. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 punktów,

III. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 punktów;

3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- 10 punktów.

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego- 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 1 punkt;

4. za uzyskanie I-III miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienionych w pkt a-c:

artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

I. międzynarodowym- 4 punkty,

II. krajowym- 3 punkty,

III. wojewódzkim- 2 punkty,

IV. powiatowym- 1 punkt;

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych itp.- rocznie, średnio ponad 24 godz.) - 3 punkty,

Uwaga! Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach b, c, d, pzry czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie.

 

4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na podstawie art. 44 zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia zgodnie z § 8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2018/2019.

5. Konkursami, o których mowa w § 2, ust. 4, pkt. 3, lit. "b", organizowanymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki, informatyki, oraz olimpiady przedmiotowe: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna i Olimpiada Języka Angielskiego.

6. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, kolejno, z największą ilością punktów.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni  specjalistycznej,

4) wielodzietność rodziny kandydata,

5) niepełnosprawność kandydata,

6) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

7) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

8) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

9) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

10) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria o których mowa mają jednakową wartość.

9. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad oraz laureaci konkurów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od przyjętych kryteriów.

10. Kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

11. Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. poz. 1943).

§ 3. Terminy rekrutacji

 1. Ustala się następujące terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:

1) od 14 maja do 20 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) od 22 czerwca od godz. 12:00 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15:00- dostarczenie przez absolwentów gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych poświadczonych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

3) do 05 lipca 2018 r. do godz. 15:00 - postępowanie komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej według ustalonych w szkołach procedur;

4) 06 lipca 2018 r. do godz. 12:00- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uszeregowane w porządku alfabetycznym, a także najmniejszą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły;

5) od 06 lipca 2018 r. od godz. 12:00 do 11 lipca 2018 r. do godz. 15:00- kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa gimnazjalnego i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

6) od 06 lipca do 09 lipca 2018 r. wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie;

7) od 12 lipca 2018 r. od godz. 12:00- ogłoszenie listy przyjętych do szkoły na podstawie złożonych oryginałów świadectw;

8) 12 lipca po godz. 12:00 do 13 lipca do godz. 15:00 poinformowanie przez dyrektora szkoły Pomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole poprzez wypełnienie kwestionariusza on-line

9) od 13 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00- składanie przez kandydatów nie przyjętych do wybranej szkoły wniosku i innych wymaganych dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami;

10) do 24 sierpnia 2018 r. do godz 15:00 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej

11) 27 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 12 lipca 2018 r. 

12) od 27 sierpnia do 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00 wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie;

13) od 27 sierpnia od godz. 12:00 do 30 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego  woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego a także zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

14) 31 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej;

15) 31 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00 poinformowanie przez dyrektora szkoły Pomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole poprzez wypełnienie kwestionariusza on-line.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranej szkoły, po ogłoszeniu listy przyjętych w dniu 12 lipca 2018 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do innej szkoły dysponującej wolnymi miejscami.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informację o liczbie wolnych miejsc.

4. Listy, o których mowa w ust. 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.

5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

9. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Czarna Woda, 02.04.2018 r.

Beata Zblewska

Przewodnicząca
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Czarnej Wodzie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie
Mickiewicza 1j, 83–262 Czarna Woda

+48 58 587 8400, +48 58 587 8444