Na skróty:

Galerie zdjęć

Regulamin rekrutacji 2019/2020

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie

 

Warunki i kryteria rekrutacji do:

 • Branżowej Szkoły I stopnia dla absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020
 • Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

Niniejsze zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych powstały w oparciu o:

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.

U. z 2017 r. poz. 60);  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2018 r. poz. 59, poz. 996,1000,1290,1669,2245);

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 (DZ. U.  2017 r.  poz.586);

 Zarządzenia nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 roku    w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020.

 Regulaminu naboru do szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych w powiecie starogardzkim na rok szkolny 2019/2020.

 

 

§ 1.  Przyjmowanie dokumentów od kandydatów do Szkoły Branżowej I stopnia

 

 1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w powiecie starogardzkim szkoły prowadzą scentralizowany elektroniczny nabór przez Internet: www.powiatstarogard.pl
 2. Kandydaci  do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych powiatu starogardzkiego  mogą rejestrować się w systemie w:

a)      macierzystym gimnazjum/szkole podstawowej,

b)      szkole ponadgimnazjalnej/szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru,

c)      punkcie informacyjnym o naborze, tj. w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego  w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17,

d)      dowolnym innym miejscu, które dysponuje dostępem do Internetu (np. w domu, kawiarence internetowej).

 1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, z dniem 13 maja 2019 r. rozpoczynają działalność:

1)      Szkolne Punkty Informacyjne, mieszczące się w budynkach szkół, w których można uzyskać informacje związane z rekrutacją, a także składać podania o przyjęcie do szkoły,

2)      Powiatowy Punkt Informacyjny z siedzibą w budynku Starostwa Powiatowego w

Starogardzie Gd. ul. Kościuszki 17, tel. (58 767 35 76), koordynujący rekrutację.

 1. Aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji oraz informacje o wolnych miejscach będą zamieszczane na wyodrębnionych tablicach ogłoszeń w szkole.
 2. Kandydaci, składając podania do szkoły, posługują się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i trzema kopiami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej, które kandydat ukończył. Oryginały tych dokumentów kandydat składa w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 lub  § 3 ust. 1 pkt. 5.

 

 1. W okresie rekrutacji kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych  prowadzonych przez Powiat Starogardzki wybierają na stronie internetowej Systemu

Elektronicznego Naboru, szkoły i klasy , do których chcą być przyjęci:

a)      Kandydat może wybrać maksymalnie trzy szkoły,

b)      Kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych trzech szkół, 

c)      Kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest ta, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

 1. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty opatrzonymi numerem "1". Na życzenie ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) dyrektor gimnazjum/szkoły podstawowej zobowiązany jest wydać pozostałe kopie obu ww. dokumentów opatrzone odpowiednio numerami "2" i "3", które mogą być wykorzystane w rekrutacji poza systemem elektronicznym.
 2. Po        wyborze          szkół    Kandydaci       ubiegający      się       o          przyjęcie         do szkół  ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, biorących udział w elektronicznym naborze, składają w terminie rekrutacji w pierwszej z wybranych szkół :

1)      Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z Systemu Elektronicznego Naboru podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów, do Branżowej Szkoły I stopnia dodatkowo kwestionariusz zawierający zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę.

2)      Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej opatrzoną nr "1", 

3)      poświadczoną kopię zaświadczenia wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty opatrzoną nr "1", 

4)      zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w § 2 ust 4, pkt 3, litera "b".

5)      opinię wydaną przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi.

6)      Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 8, pkt 1 – 7  (jeśli komisja rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnienie danego kryterium).

 1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki. 
 2. Do oryginałów dokumentów należy dołączyć:

      1) dwie fotografie,

2)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia  w wybranym zawodzie – dotyczy szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych zawodowych (zaświadczenie wymagane do podpisania umowy o pracę),

3)      umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2019 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych) zgodnie z: rozporządzeniem MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 244, poz. 1626), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)  4) Kartę informacyjną kandydata.

5)      Karta zdrowia ucznia (dokumentacja zabezpieczona zamkniętą kopertą).

 

 1. Warunkiem  rozpoczęcia nauki zawodu  w branżowej szkole I stopnia jest dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawionego przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania otrzymanego od pracodawcy.

 

§ 2.  Postępowanie kwalifikacyjne

 

 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej liceum lub branżowej szkoły I stopnia, jest ukończenie szkoły gimnazjalnej/szkoły podstawowej publicznej lub szkoły gimnazjalnej/szkoły podstawowej niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – stanowiącej podstawę programową do kontynuowania nauki.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe muszą spełniać wymagania zdrowotne, określone dla danego zawodu.
 3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej  dla młodzieży, decyduje suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym  – maksymalnie 200, w tym:

1. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. 

a)      Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z języka polskiego, matematyki mnożony przez 0,35 pkt., natomiast  wynik procentowy z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnożony przez 0,3 pkt.

b)      Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww.

zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

2. pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z czterech przedmiotów (maksymalnie można uzyskać 72 punkty). Pod uwagę brane są przedmioty:

 

a)   język polski; 

b)   matematyka;

c)    język angielski;

d)   czwarty przedmiot z najwyższą oceną w branżowej szkole I stopnia;

 

Przeliczenie punktów następuje według następujących wartości: 

celujący 

18 punktów

bardzo dobry 

17 punktów,

dobry  

14 punktów,

dostateczny  

8 punktów

dopuszczający

- 2 punkty

3. uzyskanych za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej:

a)   za ukończenie gimnazjum/ szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

b)   za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –3 punkty.

c)    za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: 

 

I.      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktówII.          tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

III. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

 

d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

 1. I.                   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów
 2. II.                 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub

interdyscyplinarnego –7 punktów

 1. III.               dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 1. IV.              tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 punktów
 2. V.                tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 3. VI.              tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

3 punkty

e) za uzyskanie wysokiego miejsca  w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a–c, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 1. I.              międzynarodowym – 4 punkty,
 2. II.            krajowym – 3 punkty
 3. III.          wojewódzkim – 2 punktyIV.          powiatowym – 1 punkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Uwaga! Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w  podpunktach  b, c, d,    przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie.  

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty  na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia  zgodnie z § 8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020. 
 2. Konkursami, o których mowa w § 2, ust. 4, pkt. 3, lit. "b", organizowanymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki, informatyki, oraz olimpiady przedmiotowe: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna i Olimpiada Języka Angielskiego.
 3. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, kolejno, z największą ilością punktów.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria: 

1)     sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2)     kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, 

3)     kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

4)     wielodzietność rodziny kandydata,

5)     niepełnosprawność kandydata,

6)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

7)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

8)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

9)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

10) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria o których mowa mają jednakową wartość.

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej niezależnie od przyjętych kryteriów.
 2. Kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy  oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 3. Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943). 

§ 3. Terminy rekrutacji

 

1. Ustala się następujące terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych:

1)     od 13 maja do 18 czerwca 2019 r.– składanie wniosku  o przyjęcie do szkoły i innych wymaganych dokumentów;

2)     do 19 czerwca 2019 r.– możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły;

3)     od 21 czerwca  do 25 czerwca 2019 r.– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego lub poświadczone kopie;

4)     do 04 lipca 2019r.– weryfikacja przez  komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do szkoły;

5)     05 lipca 2019 r. godz. 1000– ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły;

6)     do 8 lipca 2019r.– wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania  na badania lekarskie kandydatowi  z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły/dotyczy technikum/;

7)     do 10 lipca 2019r. do godz. 1400 – kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

8)     12  lipca 2019 r. od godz. 1200 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły;

8)     od 12 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. - składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły  wniosku  i innych wymaganych dokumentów o przyjęcie do szkoły dysponującej wolnymi miejscami ;

9)     do 14 sierpnia do godz. 900 weryfikacja przez  komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do szkoły   w rekrutacji uzupełniającej;

10) 16 sierpnia 2019r. do godz.1000 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej;

11) do 21  sierpnia 2019r.– wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania  na badania lekarskie kandydatowi  z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły  /dotyczy technikum/;

12) do  28 sierpnia  2019r. do godz. 1400– kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej  potwierdzają wolę podjęcia nauki

w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego,  a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie zawierające zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

13) 29 sierpnia 2019 r. godz. 1500– ogłoszenie listy przyjętych  i nieprzyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej. 

 

§ 4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

 1. Kandydaci muszą legitymować się świadectwem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej/ LO cukl 2-letni/  lub ukończenia gimnazjum bądź szkoły podstawowej/ LO cykl 3-letni
 2. Od 13 maja 2019 roku do 02 lipca 2019 roku składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.
 3. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.
 4. Wraz z wnioskiem kandydat składa oryginał świadectwa ukończenia szkoły zasadniczej zawodowej lub ukończenia gimnazjum bądź szkoły podstawowej oraz 3 zdjęcia.
 5. Do 17 lipca do godziny 15.00 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.
 6. 18  lipca do 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 7. Od 18 lipca do 22 lipca potwierdzenie woli przyjęcia poprzez złożenie pełnego kompletu dokumentów /oryginał świadectwa ukończenia szkoły zawodowej + 3 zdjęcia/.
 8. 23 lipca do godziny 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych.
 9. 24 lipca do godz. 15.00 informacja dla KO o liczbie wolnych miejsc w szkole /on-line/.
 10. Do 09 sierpnia składanie wniosków o przyjęcie w postępowaniu uzupełniającym.
 11. Do 26 sierpnia weryfikacja wniosków.
 12. 27 sierpnia do godziny 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych.
 13. Od 27 sierpnia do 29 sierpnia złożenie kompletu dokumentów /oryginał świadectwa + 3 zdjęcia/.
 14. 30 sierpnia do godziny 12.00 podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych i poinformowanie KO on-line do 15.00 o wolnych miejscach.

 

 

§ 5.  Postanowienia końcowe

 1. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranej szkoły, po ogłoszeniu listy przyjętych w dniu 12 lipca 2019 r., mogą ubiegać się o przyjęcie do innej szkoły dysponującej wolnymi miejscami.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 4. Listy o których  mowa w ust. 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w  widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów,  którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 8. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 9. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa  w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Czarna Woda, 28.02.2019 r.

Beata Zblewska

Przewodnicząca  Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 

 

 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Czarnej Wodzie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie
Mickiewicza 1j, 83–262 Czarna Woda

+48 58 587 8400, +48 58 587 8444