Na skróty:

Galerie zdjęć

Aktualności

Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

 

Z  dniem 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje  art. 15f  ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.  568).

„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie
art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,
z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z  obowiązku świadczenia pracy.

 

powrót...

 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych W Czarnej Wodzie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie
Mickiewicza 1j, 83–262 Czarna Woda