Na skróty:

Galerie zdjęć

Aktualności

Powrót do szkoły

ZARZĄDZENIE Nr 5/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie

z dnia 06.05.2021 r. w sprawie organizacji pracy szkoły od 17 maja 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

§ 1.

„Od 17 maja br. uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.”
System tzw. hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów szkoły  realizuje te zajęcia w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ww terminie wygląda następująco:

  1. Od 17 maja 2021 r. – wszystkie  klasy  pracują stacjonarnie, 50 % uczniów każdej klasy realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość, zgodnie z planem zajęć podanym przez wychowawców. Praca będzie odbywać się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Szczegóły zostaną przekazane drogą elektroniczną (e-dziennik, Messenger).

Nauczyciele pracują w salach lekcyjnych nr 1, 2, 3, 4 (z wyjątkiem informatyki i wychowania fizyczne).

Na skutek podjęcia decyzji o zmianie formy kształcenia na hybrydowe nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne z uczniami przebywającymi na terenie szkoły, według obowiązującego planu, zaś uczącym się zdalnie wysyłają materiały lub linki do ćwiczeń.

 

2. 3 czerwca 2021r. ( czwartek ) Boże Ciało – dzień ustawowo wolny.


3. 4 czerwca 2021r. ( piątek ) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętym na ten rok szkolny kalendarzem organizacyjnym ZSP w Czarnej Wodzie.


4. Biblioteka szkolna dostępna jest dla uczniów codziennie.

5. Wszyscy uczniowie szkoły odbywający kształcenie na odległość ( hybrydowe ) mogą realizować przyznane zajęcia z pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formie zajęć zdalnych lub na terenie szkoły. Pozostaje to do indywidualnego uzgodnienia.


6. Pedagog szkolny od 10 maja 2021r. pracuje w szkole codziennie.


7. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik Elektroniczny VULCAN.


8. Pracownicy administracji i obsługi szkoły pracują bez zmian.

§ 3.

Wychowawcy i nauczyciele przeanalizują program nauczania i ewentualną jego modyfikację w sposób umożliwiający jego realizację  w zdalnym nauczaniu.

§ 4.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracują zakres treści kształcenia tj. na czas kształcenia zdalnego.

§ 5.

Nauczyciele wskażą formy pracy ucznia podlegające ocenianiu w pracy zdalnej. Informują uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym VULCAN i papierowym.

 

 

§ 6.

Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności ucznia, uczestnictwa w zajęciach online i wpisuje się do dziennika elektronicznego i papierowego.

§ 7.

Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym ( brak logowania, brak aktywności podczas zajęć online, itp.)

§ 8.

Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, zajęć z udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.

§ 9.

Zajęcia stacjonarne, w szkole od 17 maja 2021r. odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym, z przestrzeganiem Procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid – 19 obowiązujących w szkole od 1 września 2020 r.

§ 10.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 06.05.2021r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.

 

                                                                                                                                                                                                                                              Małgorzata Suchocka

                                                                                                                                                                                                                         DYREKTOR SZKOŁY

 

powrót...

 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych W Czarnej Wodzie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie
Mickiewicza 1j, 83–262 Czarna Woda

+48 58 587 8400, +48 58 587 8444