Na skróty:

Galerie zdjęć

Aktualności

Komunikat 24.03.2020

Szanowni Państwo,

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice,

     Na podstawie nowego rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 20.03.2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  podejmujemy konkretne działania dotyczące nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i sposobu monitorowania tych działań.

     Przekazuję Państwu ogólne zasady dotyczące „Zdalnego nauczania” i kontaktu z nauczycielami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie. Ogłoszeniami oraz wiadomościami w dzienniku elektronicznym będziemy na bieżąco informować całą społeczność szkolną o ewentualnych zmianach, modyfikacjach.

     Czas, w którym żyjemy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.  Nauka na odległość jest dziś koniecznością, stanowi dla nas wszystkich nowe wyzwanie i doświadczenie.

     Serdecznie dziękuję za dotychczasową pracę, aktywność, stosowanie się do ogólnie przyjętych zasad #siedzę w domu!

     INFORMACJE:

- Zadbanie o własne bezpieczeństwo i innych! Stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

- Od 25.03.2020 r. odbędą się zajęcia w ramach pracy zdalnej zgodnie z planem zajęć.

- Każdy nasz uczeń powinien codziennie zalogować się do dziennika elektronicznego, odczytać wiadomość od szkolnego administratora dziennika /tym samym będziemy w stanie każdego dnia zrobić statystykę, czy macie dostęp do dziennika - to tak jak sprawdzenie obecności/ i pobrać wiadomości od nauczycieli, z którymi w danym dniu ma zajęcia. Materiały zostaną przekazane przez nauczycieli nie później niż zajęcia wg planu lekcji. Uczeń przerabia materiał w dowolnym dla siebie czasie dbając o planowe wywiązanie się z zadań. W przypadku lekcji video, na czacie itp. zostaniecie o tym poinformowani przez nauczyciela z wyprzedzeniem. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do Internetu lub mają jakiekolwiek problemy ze „Zdalnym nauczaniem” proszeni są o pilny kontakt ze swoimi wychowawcami! Podchodzimy do Was bardzo indywidualnie.

- Formy pracy dobiera nauczyciel uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne swoich uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki prowadzonego przedmiotu. Nauczyciel wskazuje źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie mogą korzystać.

- Kontakty z wychowawcami, wszystkimi nauczycielami uczącymi, ze szkolnym  pedagogiem, z dyrektorem szkoły jest możliwy jak dotychczas przez wiadomości w dzienniku elektronicznym, mamy założone grupy na Messenger, znacie nasze adresy mail.

      POWODZENIA DLA WSZYSTKICH!

     BĄDŹCIE ZDROWI ZOSTAŃCIE W DOMU!
 
Małgorzata Suchocka
 

Informacja dotycząca kształcenia na odległość w szkolnictwie branżowym 

 

Z uwagi na to, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 492), w którym dokonano zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), przekazuję Państwu informacje dotyczące zmian związanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które dotyczą kształcenia zawodowego w szkolnictwie branżowym.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

2. Należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu.

3. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

4. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

5. Wprowadzone zapisy pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

6. Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych.

7. W § 3 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), dokonano zmianę zapisu, który brzmi: „w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę.

8. Zajęcia praktyczne prowadzi się wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

9. Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach (semestrach) programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach (semestrach) programowo wyższych w następnych latach szkolnych.

10. Praktyki zawodowe uczniów technikum i szkoły policealnej, zaplanowane do realizacji w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020. Natomiast w przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu.

11. W odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia będącymi młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne (nauka zawodu u pracodawcy) zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie, mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych. W okresie czasowego ograniczenia uczniowie branżowych szkół I stopnia mogą realizować zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego lub z zakresu kształcenia ogólnego przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w klasach programowo wyższych.

12. W związku z czasowym ograniczeniem, pracodawcom, którzy zawarli z uczniami – młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie ci nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, wlicza się do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

13. W przypadku kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych kształcenie praktyczne (dotyczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych) niemożliwe do zrealizowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia uzupełnia się po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

W okresie czasowego ograniczenia nie stosuje się przepisów:

1. art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (dotyczy turnusu dokształcania młodocianych pracowników wyłącznie w formie dziennej), możliwe są inne formy.

2. § 17 – 19, § 24 – 27, § 28 ust. 2, § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, (Dz. U. poz. 846, z 2016 r. poz. 1278, z 2017 r. poz. 1651 oraz z 2019 r. poz. 372) oraz § 22 ust. 1 w zakresie stosowania przepisu § 19 tego rozporządzenia.

3. § 15 – 17, § 22 – 25, § 26 ust. 2, § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534) oraz § 20 ust. 1 w zakresie stosowania przepisu § 17 tego rozporządzenia.

4. § 15 – 17, § 29 – 32, § 33 ust. 2, § 34 i § 35 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373).

5. § 23 ust. 5 (nie stosuje się tego zapisu, który zabrania zaliczania kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) oraz § 23 ust. 7 (nie stosuje się tego zapisu, który stanowi, że turnusy realizowane w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) tego rozporządzenia w zakresie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

6. § 4 ust. 9 (nie stosuje się tego zapisu, który stanowi, że w przypadku organizowania w okresie ferii letnich praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych u pracodawców – na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu zawartą pomiędzy dyrektorem a pracodawcą przyjmującym ucznia lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianych pracowników) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391).

Uwaga:

W punktach: 2, 3, 4 – wymienione rozporządzenia MEN dotyczą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzianu.

W przypadku pytań dotyczących zmian w zakresie kształcenia na odległość w szkolnictwie branżowym informacji udziela telefonicznie koordynator ds. kształcenia zawodowego i ustawicznego p. Marek Nowicki – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, tel. (58) 66 – 93 – 434

powrót...

 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych W Czarnej Wodzie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie
Mickiewicza 1j, 83–262 Czarna Woda